Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Εταιρία. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Εταιρίας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Εταιρίας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Εταιρία, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα της Εταιρίας παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites
Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρίας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η Εταιρία σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

Ασφάλεια συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πιστωτικούς οργανισμούς για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο καμία από τις πληροφορίες που αφορούν σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των πελατών δεν καταγράφονται στην βάση δεδομένων του website. Για τις συναλλαγές χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ψηφοφορίες
Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Εταιρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Η Εταιρία καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Εγγύηση Μartin Bath

Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

1. Πρωτόκολλο εξυπηρέτησης μετά την πώληση για διανομείς και dropshipping

Γενικά: Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και/ή εγγράφοντας ως χρήστης, Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Ο Όμιλος Martin IKE δεν σχετίζεται άμεσα με τον τελικό πελάτη όταν γίνονται dropshipping αποστολές ,ως γίνεται συνήθως στο πλαίσιο μιας εμπορικής σχέσης που βασίζεται στο μοντέλο dropshipping.

Ο Όμιλος Martin IKE προσφέρει τα εργαλεία των Διανομέων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης μετά την πώληση και εγγυήσεις με τον Τελικό Πελάτη.

Εγγύηση: Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται στον κατάλογο του Ομίλου Martin IKE έχουν 2 χρόνια εγγύηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Καταγγελίες:

– Αποστολές Dropshipping: Ο τελικός πελάτης πρέπει άμεσα να αναφέρει πιθανό περιστατικό στον διανομέα. Ο διανομέας του Όμιλου Martin IKE έχει 5 ημερολογιακές ημέρες για να επεξεργαστεί το συμβάν με τον Όμιλο Martin IKE με mail και τηλεφωνικά.

– Αποστολές χωρίς Dropshipping: Ο διανομέας έχει πέντε ημερολογιακές ημέρες για να ελέγξει και να επεξεργαστεί αυτό το περιστατικό.

2. Πώς πρέπει να προχωρήσετε όταν λαμβάνετε μια αποστολή?

Όλα τα είδη μας φεύγουν από την αποθήκη με τη συσκευασία σε άριστη κατάσταση.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε ότι ο αριθμός των πακέτων που ελήφθησαν ταιριάζει με αυτά που στάλθηκαν. Δεύτερον, επιθεωρήστε κάθε συσκευασία εξωτερικά με μεγάλη προσοχή, για να δείτε αν υπάρχουν σημάδια ότι έχει χτυπηθεί ή χειριστεί με άσχημο τρόπο, όπως εξογκώματα, σκισίματα, τρύπες, Κουτιά σε κακές συνθήκες, σφραγίδες μεταφορικών ή οποιοδήποτε σημάδι που μπορεί να οδηγήσει σε υποψία ότι το αγαθό μπορεί να έχει πάθει ζημιά. Είναι υποχρεωτικό να αφήσετε μια σημείωση και μια υπογραφή στο Δελτίο Παράδοσης, είτε σε χαρτί είτε σε ψηφιακή υποστήριξη, ”ΕΜΦΑΝΗΣ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ” αν υπάρχουν αυτά τα σημάδια. Η μη υπογραφή ενός πακέτου ως “ΟΡΑΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ” και στη συνέχεια η παρουσίαση εικόνων που δείχνουν ορατή ζημιά σε αυτό ,θα σημαίνει ότι το συμβάν / αίτημα σας, αυτόματα θα απορριφθεί.

Εάν είστε dropshipper, επωφεληθείτε από τις επιβεβαιώσεις παραγγελίας που αποστέλλονται στους πελάτες σας ,για να τους εκπαιδεύσουν σε αυτήν την καλή πρακτική, όπως πράττει ο Όμιλος Martin IKE με τους διανομείς του.

3. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση συμβάντος?
Σπασμένο κατά τη μεταφορά, Λάθος προϊόν, λείπει κάποιο προϊόν, Λείπουν κομμάτια)

Στον Όμιλο Martin IKE θα έχετε εώς 5 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του εμπορεύματος για να ανοίξετε ένα περιστατικό από τον λογαριασμό σας στον Όμιλο Martin IKE μέσω του συνδέσμου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αυτός ο όρος είναι πολύ μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο 24/48ωρο που προσφέρουν οι άλλοι προμηθευτές, δεδομένου ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τους dropshippers να αποκτήσουν και να παράσχουν όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση. Μετά από αυτό, δεν θα σας μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε σε κανένα αίτημα ή αναφορά συμβάντος.

Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην περιοχή επαφών ( φόρμα επικοινωνίας), πρέπει να αναφέρετε την εφοδιαστική και το τμήμα after-sales για να κατευθυνθεί το ερώτημά σας στο σωστό τμήμα.

– Η παραγγελία δεν ελήφθη, για ερωτήσεις σχετικά με αποστολές που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί ή για αποστολές στις οποίες δεν έχετε λάβει όλα τα πακέτα που έχουν σταλεί(μερική παραλαβή)

– Η παραγγελία ελήφθη, για να αναφέρετε περιστατικά αφού λάβετε όλα τα πακέτα της παραγγελίας σας. Πρέπει να προσκομίσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα όπως σας ζητηθεί. Η αποστολή λανθασμένων ή ανακριβών εγγράφων ή η μη αποστολή τους θα ακυρώσει τη δυνατότητα οποιασδήποτε αξίωσης και θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του συμβάντος.

Ως πωλητής πρέπει να κάνετε τις προκαταρκτικές ερωτήσεις στον πελάτη σας και να λάβετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να ολοκληρώσετε σωστά το περιστατικό. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στη λίστα συσκευασίας που επισυνάπτεται σε όλες μας τις αποστολές, είτε είναι b2b είτε dropshipping. Αυτά περιλαμβάνουν την παραγγελία σας, τις συστατικές που ζητούνται, τις σφραγίδες ή τους αριθμούς των χειριστών που ετοίμασαν την παραγγελία σας.(Ελέγξτε έλεγχο 1 και 2).

Θα πρέπει να δώσετε μια σαφή εξήγηση με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στο πεδίο σχολίων. Πρέπει επίσης να προσθέσετε αιτούμενες εικόνες του αντικειμένου της αξίωσης στα συνημμένα.

4. Πώς μπορώ να επιστρέψω τα προϊόντα με κατασκευαστικό ελάττωμα στον Όμιλο Martin IKE ?

ΒΗΜΑ 1
Συμπληρώστε όλα τα ζητούμενα πεδία.

ΒΗΜΑ 2

Προετοιμάστε τη συσκευασία σε βέλτιστες συνθήκες και παρουσιάστε όλα τα ελαττωματικά προϊόντα ,μέσα σε ένα χάρτινο μεγάλο κουτί/τια. Λάβετε υπόψη ότι τα αρχικά κουτιά των ίδιων των προϊόντων πρέπει να φτάνουν άθικτα, χωρίς αυτοκόλλητα ή κατεστραμμένα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα κουτιά από χαρτόνι και να τα σφραγίσετε καλά.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τη φθορά ή την κακή χρήση. Θα επιστρέψουμε μόνο τα χρήματα από τα προϊόντα που έχουν εργοστασιακό ελάττωμα, Επομένως, πρέπει να επιθεωρήσετε εκείνα που εμφανίζουν σημάδια φθοράς ή βλάβης προσεκτικά. Σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας ή σφραγισμένα από courier, δεν θα επιστραφεί το 100% της αξίας του προϊόντος. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμβουλεύετε τους πελάτες σας να προστατεύουν τα επιστρεφόμενα προϊόντα με ένα επιπλέον κουτί από χαρτόνι, ώστε να μην καταστραφούν οι ίδιες οι συσκευασίες των προϊόντων.

ΒΗΜΑ 3

Μόλις παραληφθούν τα προϊόντα, Όμιλος Martin IKE θα αναλύσει το καθένα από αυτά ,και αφού έχουν επαληθευτεί όλα, θα γίνει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων ανάλογα με την περίπτωση. Η διαδικασία ελέγχου και επιστροφής χρημάτων για τα εμπορεύματα μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες από την παραλαβή του στην αποθήκη μας.

5. Επιστροφή προϊόντων σε άριστη κατάσταση

Ο Όμιλος Martin IKE δεν αγοράζει πίσω προϊόντα που οι Διανομείς δεν μπορούσαν να πουλήσουν στα καταστήματα ή τις αποθήκες τους, ή που μπορεί να επιστράφηκαν από τους πελάτες τους. Εάν κάποιος από τους πελάτες σας θέλει να επιστρέψει ένα προϊόν σε τέλεια κατάσταση και αποδέχεστε την επιστροφή, θα είναι δική σας ευθύνη να ασχοληθείτε με αυτά τα προϊόντα καθώς ο Όμιλος Martin IKE δεν θα δεχτεί την επιστροφή σε καμία περίπτωση.

6. Πώς να αντικαταστήσετε ένα ελαττωματικό προϊόν στον πελάτη σας?

Κάθε διανομέας αποφασίζει ποια after-sales πολιτική να εφαρμόσει στον ιστότοπο ή την επιχείρησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να επιστρέψετε τα χρήματα από το προϊόν στον πελάτη και να αποφύγετε το πρόσθετο κόστος διαχείρισης /υποστήριξης/μεταφοράς. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί, η διαδικασία είναι πολύ απλή: o διανομέας πρέπει να μπει στο www.martinbath.gr και να κάνει μια εντελώς νέα παραγγελία και να πληρώσει για αυτήν.

7. Σε ποιες περιπτώσεις o Όμιλος Martin IKE δεν θα επιστρέψει το 100% της αξίας του προϊόντος

-Εάν το προϊόν έχει ξεκάθαρα σημάδια κακής χρήσης, αδικαιολόγητη ζημιά ή φτάνει σε κακή κατάσταση
-Εάν το προϊόν επιστραφεί χωρίς τη συσκευασία, με κατεστραμμένη συσκευασία ή με ετικέτες μεταφοράς που καθιστούν τη συσκευασία μη χρησιμοποιήσιμη , και
-Εάν το προϊόν επιστραφεί με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που λείπουν, ή αν η περιγραφή του περιστατικού δεν είναι πραγματική-το προϊόν δεν θα επιστραφεί.
Πολύ σημαντικό: Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων για προϊόντα που επιστρέφουν στον Όμιλο Martin IKE που δεν είναι ελαττωματικά ή των οποίων η περιγραφή περιστατικού δεν είναι πραγματική. Θα αποθηκευτούν στην αποθήκη μας και θα λάβετε ειδοποίηση. Θα έχετε στη διάθεσή σας 7 ημέρες για να λάβετε την ειδοποίηση για επιβεβαίωση εάν θέλετε τα προϊόντα να επιστραφούν στην Αποθήκη σας μετά την πληρωμή του κόστους νέας αποστολής τους. Εάν δεν λάβουμε καμία επιβεβαίωση ή πληρωμή εντός 7 ημερών, το προϊόν θα καταστραφεί σε κέντρο ανακύκλωσης και ο Όμιλος Martin IKE δεν θα δεχτεί καμία αξίωση για τα προϊόντα κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.

8. Πότε επιστρέφονται τα χρήματα?

Μόλις παραληφθεί το εμπόρευμα στις αποθήκες μας, και αφού ελεγχθεί η κατάσταση του ίδιου, θα προχωρήσουμε σε επιστροφή του ποσού του. Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία επιστροφής χρημάτων μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για να αξιολογηθεί το ληφθέν εμπόρευμα.

9. Τι συμβαίνει εάν εσείς ή ο πελάτης σας δεν συλλέξετε μια παραγγελία?

Όταν μια παραγγελία δεν παραληφθεί από τον παραλήπτη, επιστρέφεται στην αποθήκη μας. Μόλις παραληφθεί στην αποθήκη, αυτόματα διαχειρίζεται από την εξειδικευμένη ομάδα και στη συνέχεια μεταφέρεται στο Τμήμα Διαχείρισης για να επεξεργαστεί την πληρωμή.

Το φορτίο παραγγελίας και η επιστροφή τους στην αποθήκη απαιτούν έξοδα μεταφοράς, τα οποία η εταιρεία ή το πρόσωπο που έκανε την παραγγελία πρέπει να πληρώσουν. Κατά συνέπεια, θα λάβετε μια πληρωμή που αντιστοιχεί στην επιστροφή της παραγγελίας μείον τα έξοδα αμφίδρομης παράδοσης. Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία διαχείρισης μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

10. Πόσο καιρό είναι η περίοδος εγγύησης?

Η προσφορά της υψηλότερης ποιότητας και την καλύτερη εγγύηση είναι η δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας. Όλα τα προϊόντα είναι εγγυημένα για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης.

11. Τι δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση?

– Ελάττωμα που προκαλείται από αμέλεια, χτυπήματα, κακή χρήση, παραποίηση, λανθασμένης τάσης ή εγκατάστασης ή φθοράς ή σκίσιμο, δεν συμπεριλαμβάνονται.

12. H εγγύηση θα είναι άκυρη:

– Εάν τροποποιηθούν οι λεπτομέρειες της εγγύησης ή της απόδειξης της αγοράς τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί ή αντικατασταθεί: και/ή
– Εάν ο αριθμός αναγνώρισης ή το εγγυημένο προϊόν έχει παραποιηθεί με ή επισκευασμένο χωρίς προηγούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία.